Nav-aid og helidekkbelysning fra Staubo AS

Nav-aid - navigasjonshjelp - er lanterneføring som viser skipstrafikken at installasjonen ikke kan flytte på seg. Gjeldende regelverk gir klare føringer for hvordan disse lanternene skal plasseres og hvilke lyssignal de skal gi. Samtidig skal helikopterdekk opplyses slik at landing kan skje trygt. Plattformer deles inn i ulike soner i fht. eksplosjonsfare. Det stilles spesielle krav til utstyr som skal brukes i eksplosjonsfarlige områder.

EX-utstyr


EX-utstyr er elektrisk utstyr som er sertifisert sikkert i eksplosjonsfarlige områder. EX-sertifisert utstyr skal ikke kunne forårsake en eksplosjon, selv ikke hvis det oppstår en feil i utstyret. Eksplosjonssikringen foregår hovedsaklig ved at komponentene innkapsles, men det kan også innebære at utstyret fylles med f.eks. sand eller olje, eller at utstyret inneholder en ikke antennbar gass med overtrykk.

Offshoreanlegg på norsk sokkel bruker NORSOK klassifisering av utstyr. NORSOK er et samarbeid mellom industriaktører og norske myndigheter og forvaltes av Standard Norge

En plattform eller et produksjonsanlegg offshore deles gjerne inn i EX-sone 1-3 etter eksplosjonsrisiko. Utstyr som brukes i disse sonene må minst være sertifisert for riktig sone. Lys, elektrisk utstyr, maskiner og akkumulatorer må alle sertifiseres. Selve sertifikatet utstedes av f.eks. DVN GL eller Lloyds. Alternativt kan utstyret være ATX-sertifisert, dvs. at det kjøpes av en bedrift som har rett til å sertifisere sitt eget utstyr.

Orga BVCAP 437


CAP 437 er en standard for offshore helikopterdekk. Standarden er frivillig for norsk sokkel, men er påkrevet for å operere i f.eks. britisk sektor. Denne standarden forbedrer reglene for opplysning av helikopterdekk. Slik helikopterdekk ofte er konstruert idag, er landingsområdet ofte bare markert med maling. Disse blir så belyst med lyskastere som ikke kan være mer enn 25 cm høye. Dette er ofte for dårlig til å gi en tilstrekkelig opplysning, og for piloter oppfattes det som å fly ned i et "sort hull".

I CAP 437 standarden kreves det blant annet perimerterlys, grønne lys som markerer yttergrensen på helikopterdekket, vindsokk som skal være opplyst og røde alarmlys som blinker ved gassalarm. Standarden definerer også en lysende sirkel som landingssone og en lysende H som markerer landingssted.

Staubo AS er agent for Orga BV i Norge. Orga er et nederlandsk selskap med mer enn 40 års historie i Nordsjøen. Foruten å drive service og vedlikehold, er Orga en av de mest kompetente produsentene av EX-sertifisert utstyr til offshore-næringen. Selskapet innehar også det viktige ATX-sertifikatet slik at de kan produsere og selv sertifisere spesialutstyr.

Staubo AS er agent for Orga i Norge. Gjennom samarbeidet med Orga kan vi tilby skreddersydde og kostnadseffektive løsninger. Ved å ta kontakt tidlig i prosjektet, kan vi gi innspill om utstyr og løsning som kan spare ditt prosjekt både tid og penger. Kontakt oss også for reservedeler til Orga utstyr eller materiell.

Nav-aid, perimeterlys, hinderlys


Belysning av en plattform eller offshore installasjon må følge mange regler og ta flere hensyn. De høyeste punktene på en plattform skal utstyres med hinderlys. Hinderlys er lamper som varsler strukturen for fly- og helikoptertrafikk. Siden hinderlysene monteres i høyeste punkt ombord, er vedlikehold naturligvis vanskelig. Orgas hinderlys krever ikke vedlikehold.

Signallys skal også installeres på "kalde installasjoner", dvs. installasjoner som er tatt ut av drift men ennå ikke fjernet. Vi kan levere løsninger som gir opptil 24 måneder vedlikeholdsfri drift uten ekstern kraftkilde.

Et komplett nav-aid system består av "en lanterne i hvert hjørne". Nav-aid systemet skal gjøre installasjonen synlige for andre fartøy. Hvis avstanden mellom hjørnelysene er mer enn en gitt avstand, skal det installeres tilleggslys. Navigasjonslysene blinker "U" i morse (på norsk sektor). Det gjelder forskjellige regler for synlighet i forskjellige områder. På norsk sokkel, skal synligheten være 10 nautiske mil. Orgas nav-aidløsninger er unike i det at de benytter samme kabel til strøm og signalering. Installasjon og vedlikehold blir dermed enklere.

Til helikopterdekket brukes "perimeterlys". Lysene skal markere landingssirkelen (C lys) og landingsmarkøren (H-lys). På norsk sokkel er det fremdeles lovlig med flombelyst C og H på helikopterdekket, mens det i de fleste andre områder er påbudt å følge CAP 437 standarden. Både av sikkerhetshensyn og for bedre gjenbruksverdi, anbefaler vi at nye eller renoverte helikopterdekk oppdateres til CAP 437.

Gjennom Orga leverer vi lysdiodesystemer for perimeter, C og H-lys. Diodelysene er overlegne når det gjelder holdbarhet og energiforbruk. Lyssystemene kan leveres med ett eller to kontrollpanel – og de kan styres via fotoceller. Orgas system er konstruert for å kunne installeres både på stål og aluminiumsplattformer, med og uten netting. Staubo anbefaler at oppgradering av helidekket utføres sammen med annet vedlikehold. Orga sender en supervisor som har overoppsyn med installasjonen, det er derfor en fordel at arbeidene planlegges i god tid på forhånd.

Batterikasser


Batterier er en nødvendighet offshore fordi mange systemer ikke kan tillates å stanse ved strømbrudd. Siden de ofte står i eksplosjonsfarlige områder, må batterien innkapsles. Innkapslingen skal også beskytte batteriet fra barske omgivelser. Orga leverer batterinkasser (inkapsling) sertifisert for sone 1 og 2. Kassen leveres både i rustfitt- eller galvanisert stål. Innvendig er kassene kledd med et PVC materiale som motvirker statisk elektrisitet. Orgas batterikasser tåler temperaturer fra minus 40 til pluss 55 grader.